Odborné výukové semináre

Obec Uhrovec (SR) v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Modrá (ČR) začala v marci 2011 realizovať cezhraničný projekt: Živá škola – Živá voda, ktorý sa zameriava na environmentálnu výchovu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

V obci Uhrovec sa koncepčne zosúladil areál Základnej školy s materskou školou a centrom obce. Vysadili sa ukážkové biotopy slovenskej prírody, ktoré sú doplnené ďalšími typmi zelene, trvalkovým záhonom, mobiliárom, náučnými tabuľami a plastikami pre daný biotop. Biotopy sú navzájom prepojené a vytvorili náučný chodník, ktorého smer je určený smerovými šípkami. V areáli sa nachádza altánok so stupňovitým posedením, ktorý bude slúžiť na príležitostné vyučovanie s praktickou ukážkou v teréne.

V decembri 2011 bolo uvedené do prevádzky Centrum ekologickej výchovy a následne sa začali realizovať odborné výukové semináre, zamerané na environmentálnu výchovu. Účastníci odborných výukových seminárov boli oboznámení s realizáciou projektu Živá škola – Živá voda. Prešli vybudovaným náučným chodníkom, ktorý sa nachádza v areáli Základnej školy s materskou školou Uhrovec, kde získali množstvo informácií o vysadených biotopoch – bukové a zmiešané bukové lesy, dubovo hrabový les, lužný les a vysokohorská smrečina. Pracovným nástrojom účastníkov sa stali perá a pracovné listy. S nimi sa postupne vydali, rozdelení do štyroch „vtáčích“ skupín, za poznávaním po náučnom chodníku. Na každom stanovisku s náučnou tabuľou im poverení žiaci školy predstavili jednotlivé biotopy aj s ich charakteristickými vlastnosťami a typickou vegetáciou a pred opustením každej náučnej tabule mali uhádnuť podľa obrázka, o aký druh stromu ide. Po absolvovaní celého náučného chodníka potom účastníci seminára v príjemnom prostredí altánku doplnili potrebné údaje do svojich pracovných listov, čím potvrdili čo sa prostredníctvom náučného chodníka dozvedeli o jednotlivých slovenských biotopoch. Získané informácie žiaci využili pri ďalšom vypracovaní pracovných listov v Centre ekologickej výchovy.

Účastníkom odborného výukového seminára bol premietnutý film „O vode a biotopoch“, ktorý bol spracovaný v rámci realizácie projektu. V Centre ekologickej výchovy si mohli účastníci pozrieť výstavu výtvarných prác detí, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže „Život v lese a vo vode“. Po ukončení odborného seminára obdržali účastníci propagačné predmety, ako i osvedčenie „Mladý ekológ“.

(C) 2012 Uhrovec