PROJEKT:   ŽIVÁ ŠKOLA – ŽIVÁ VODA

Obec Uhrovec (SR) v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Modrá (ČR) začala v marci 2011 realizovať cezhraničný projekt: „Živá škola – Živá voda“. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Hlavným cieľom projektu bola obnova a budovanie infraštruktúry malého rozsahu pre zachovanie a zlepšenie životného prostredia s dôrazom zachovania regionálnych a lokálnych špecifík a rázu krajiny prihraničného regiónu.

V obci Uhrovec sa realizáciou projektu koncepčne zosúladil areál školy s centrom obce. Areál zahŕňal budovu školy, telocvične, materskej školy, detského ihriska a viacúčelového športového ihriska. Riešenie vstupných a obslužných priestorov bolo bez jednotnej koncepcie, kde sa nachádzala nevhodná, nekvalitná a náhodne usporiadaná zeleň, ktorá nezodpovedala významu centra obce a neslúžila k estetickej výchove mladých ľudí. Realizačné práce sa začali odstraňovaním existujúcich povrchov a rozoberaním panelovej cesty v areáli Základnej školy s materskou školou v Uhrovci. Po navození štrku a osadení obrubníkov bola položená zámková dlažba a uložené odvodňovacie žľaby. Následne bolo osadené solárne verejné osvetlenie a výukový altánok so stupňovitým posedením. Nosná konštrukcia je z nerezových stĺpikov so sťahovateľnou textilnou strechou. Altánok bude slúžiť na príležitostné vyučovanie s praktickou ukážkou v teréne. V okolí školy a telocvične sa vybudoval náučný chodník, v rámci ktorého boli rekultivované trávnaté plochy a vysadené štyri výučbové biotopy: Bukové a zmiešané bukové lesy, Dubovo hrabový les, Lužný les a Vysokohorská smrečina. V rámci ďalších prác boli dodané a osadené parkové lavičky, drevené informačné tabule, smerové šípky, posedenie z drevených klátov, drevené plastiky k jednotlivým biotopom, odpadkové koše a stojany na bicykle.

V obci Modrá sa v lokalite za Hotelem u skanzenu vybudovali ďalšie dva areály. Prvý areál je prioritne zameraný na ukážku významu vody v krajine. Nachádza sa tu potok od prameňa s vodnými živočíchmi vrátane rýb, ktorý ďalej preteká po stene expozičnej budovy, kde je vidieť cez sklo malý vodopád. Potok končí v jazere, ktoré je rozdelené na dve časti so studenou a teplou vodou. V studenšej vode sa nachádzajú pstruhy, miene a ďalšie chladnomilné miestne ryby. V teplejšej časti veľké kapry, zubáče, sumce, vyzy veľké a šťuky. Voda bude čistená cez moderné, prírode blízke dočisťovacie systémy. Budova expozície je zo štyroch pätín obklopená vodou. V prvom podzemnom podlaží sa návštevníci cez 8 metrov dlhý priehľadný tunel dostanú do ríše rýb. Na tomto podlaží je podlaha 3,8 metra pod hladinou a je tu možnosť nahliadnuť cez okno do mokradí pre žaby, liene a ďalšie teplomilné živočíchy. V druhom podzemnom podlaží je vidieť cez okno 6,5 metrovú hlbinu s jej životom a dotykový bazén s nezvyčajnými druhmi u nás žijúcich rýb a ďalších živočíchov. Podzemné priestory sú súčasne aj premietacou miestnosťou. Druhý areál, tzv. náučno-relaxačný je určený k poznávaniu prírody a relaxácií. V areáli bolo vybudované nové sociálne zariadenie so sprchami a kuchynkami. V dolnej časti nadväzuje areál na nový expozičný rybník. Tvorí ho tzv. kúpací biotop, je to v podstate prírodné kúpalisko s prírodným dočisťovaním vody, plážami a mólom so šmýkačkami pre deti. V tomto areáli vznikli štyri biotopy, ktoré tvoria botanickú záhradu. V botanickej záhrade sa nachádza Lužný les, Chřibské pramenisko, stromy a rastlinstvo Pálavy i vrcholové partie Bielych Karpát. Kúpacia nádrž má dĺžku 35 metrov a hĺbku 2,5 metra. Nadväzuje na ňu prírodný bazén pre malé deti o priemere 30 metrov. Prírodný bazén sa v zime bude využívať na korčuľovanie, pričom na zmrazenie vodnej plochy budú využité tepelné čerpadlá, ktoré budú vykurovať expozičnú budovu.

Súčasťou projektu boli aj odborné výukové semináre zamerané na environmentálnu výchovu detí a mládeže, v rámci ktorých účastníci získali množstvo nových informácií a vedomostí. Deti zo základných škôl prihraničia budú počas projektu, ale i po jeho ukončení vyrábať malé ekologické darčekové predmety, ktoré si odovzdajú pri vzájomných stretnutiach.

Výsledky projektu budú môcť využívať všetci návštevníci, ktorí zavítajú do obcí Uhrovec (SR) a Modrá (ČR) a veríme, že tento projekt naplní svoje stanovené ciele a prehĺbi cezhraničnú spoluprácu oboch partnerov.

(C) 2012 Uhrovec