Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca obce je rozvinutá so samosprávami krajín Vyšehradskej štvorky (V4) – s mestom Slavičínom (Česká republika), obcou Modrou (Česká republika), obcou Gilowicami (Poľská republika) a s mestom Kiskunfélegyházou (Maďarská republika). Partneri sú pozývaní na akcie, ktoré obec pravidelne organizuje (Pamätné dni Alexandra Dubčeka, Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra, Slovensko-poľské dni, Obecné slávnosti, Mikroregionálne slávnosti, Oslavy SNP, rôzne športové podujatia a pod.). Súčasne zástupcovia obce majú možnosť každoročne sa zúčastňovať na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ktoré organizujú cezhraniční partneri.

Obec Uhrovec má priateľské vzťahy aj s predstaviteľmi Univerzity v Bologni. Spolu so Spoločnosťou Alexandra Dubčeka so sídlom v Bratislave pripravila obec už rad podujatí, na ktorých sa zúčastnili aj priatelia z Bologne. V novembri 2003 sa uskutočnila oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky v Taliansku – otvorenie akademického roka na Bolonskej univerzite – a súčasťou delegácie boli aj zástupcovia obce Uhrovca. Profesor Guido Gambetta, bývalý dekan Fakulty politických vied Bolonskej univerzity, je čestným občanom obce Uhrovca.

Obec vypracovala niekoľko cezhraničných projektov, na ktorých realizáciu získala financie z grantových programov jednotlivých ministerstiev a zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Globálnym cieľom projektov bolo udržanie a skvalitnenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych väzieb medzi obyvateľmi pohraničných regiónov, prehlbovanie spolupráce a cezhraničná integrácia oblasti, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a stabilný ekonomický rast na oboch stranách hranice. Realizáciou projektov obec napomáha rozvoj spolupráce našej mládeže s mládežou z krajín V4. Zviditeľňovanie obce zvyšuje imidž nielen kraja, ale celého Slovenska. Uvedené aktivity dávajú predpoklad na vstup nového investičného kapitálu, zvýšenie návštevnosti regiónu a tým aj rozvoj cestovného ruchu.

Významným podujatím realizovaným v spolupráci so spomínanými zahraničnými partnermi bolo medzinárodné sympózium Pamätné dni Alexandra Dubčeka, konané pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v októbri 2004. Okrem samospráv z krajín V4 sa na organizácii podieľali Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Spoločnosť A. Dubčeka, Masarykova univerzita Brno, Mesto Trenčín a Mesto Bánovce nad Bebravou. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia nášho verejného života, zástupcovia významných inštitúcií z krajín V4, osobnosti nášho kultúrneho a spoločenského života. Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Medzinárodného vyšehradského fondu.

V októbri 2005 pri príležitosti 190. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa konala Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra. Záštitu nad podujatím prevzal opäť prezident Slovenskej republiky. Spomienka zároveň otvorila Rok Ľudovíta Štúra, počas ktorého sa v ďalších mestách a obciach Slovenska uskutočnila séria podujatí venovaných nášmu veľkému rodákovi.

Peknou akciou boli Poľsko-slovenské dni v obci Gilowiciach a Slovensko-poľské dni konané v Uhrovci.

Pri príležitosti 195. výročia Štúrovho narodenia sa v októbri 2010 konala opäť pod záštitou prezidenta SR ďalšia Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra.

S českým mestom Slavičínom spolupracuje naša obec už viac ako 40 rokov. Spoločne sa podieľali na vypracovaní viacerých projektov, zameraných na prezentáciu a zviditeľnenie histórie, kultúry a osobností jednotlivých krajín. Zrkadlový projekt rekonštrukcie múzeí v Uhrovci a v Slavičíne, financovaný z eurofondov, otvoril roku 2005 ďalšie možnosti spolupráce v tejto oblasti. Rok nato sa uskutočnili v rámci programu INTERREG III A SR – ČR dva významné projekty: Po stopách Ľudovíta Štúra a Alexander Dubček – rodák obce Uhrovca, ktoré umožnili mládeži podrobnejšie sa oboznámiť so životom a s dielom významných osobností slovenského národa, rodákov z našej obce.

Roku 2008 nadviazala naša obec spoluprácu s ďalšou českou obcou, Modrou. Kooperovali sme na spoločnom projekte pod názvom Svetlo zo svetla – úsporou energií z využitia obnoviteľných zdrojov k spoločnému rozvoju obcí, ktorý bol financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013. Realizáciou projektu sa začala riešiť problematika energetickej infraštruktúry obcí Uhrovca a Modrej. Zníženie energetickej náročnosti sa dosiahlo inštaláciou najmodernejšieho fotovoltaického zariadenia na strechách obecných budov, ktorých plocha bola dostatočne veľká na umiestnenie solárnych kolektorov. V Uhrovci sa na streche domu kultúry, v ktorom je umiestnený aj obecný úrad, vybudovala malá fotovoltaická elektráreň, v Modrej dokonca dve. Vyrobená vlastná energia je využívaná pre potreby samospráv, čo v konečnom dôsledku znížilo náklady na financovanie prevádzok obecných úradov. V obci Modrej bolo dobudované tiež nové verejné osvetlenie, ktoré využíva systém fotovoltaiky. Vlastný energetický zdroj je využívaný aj pre potreby náhradného zdroja tohto verejného osvetlenia. V rámci projektu organizovali obe obce aj pracovné workshopy a semináre. Účastníci získali podrobnejšie informácie o fungovaní fotovoltaiky, ako i o samotnej výstavbe elektrární. Výstavba fotovoltaických elektrární bola určite správnym rozhodnutím. Využitie slnečnej energie na účely výroby vlastnej elektrickej energie šetrí financie vynakladané oboma obcami na úhradu energií.

Ďalší spoločný projekt, ktorý realizovali tieto dve obce, sa uskutočnil roku 2011 pod názvom Alexander Dubček – veľký Európan z malého Uhrovca. Tento mikroprojekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Jeho súčasťou boli dva odborné semináre, ktoré sa konali v budove Stojanovho gymnázia vo Velehrade (ČR) a Domu kultúry v Uhrovci (SR). Účastníci sa bližšie oboznámili s osobnosťou Alexandra Dubčeka a s významnými medzníkmi jeho života prostredníctvom príspevkov odborných lektorov, z ktorých mnohí patrili medzi Dubčekových osobných priateľov (prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., PhDr. Miroslav Pekník, CSc., PhDr. Stanislav Sikora, CSc., doc. Teodor Baník, Ing. Bc. Marika Dubčeková, Ing. Jozef Banáš, Mgr. Katarína Babičová a Elena Beštová). V rámci mikroprojektu bola vyhlásená aj literárna súťaž Alexander Dubček očami dnešnej mladej generácie, do ktorej sa zapojili základné školy (ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou, ZŠ Duklianska, Bánovce nad Bebravou, ZŠ Uhrovec, ZŠ Velehrad), stredné školy (Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou, Stojanovo gymnázium, Velehrad) a Základná umelecká škola Dezidera Kardoša z Bánoviec nad Bebravou. Najlepšie literárne práce boli prezentované a ocenené na záverečnom dvojdňovom workshope, ktorý sa konal 16. júna 2011 v Dome kultúry v Uhrovci za prítomnosti členov hodnotiacej komisie a odborných lektorov. V popoludňajších hodinách účastníci workshopu navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Uhrovské múzeum a ďalšie kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mikroregiónu Uhrovská dolina. Súčasťou záverečného workshopu bola návšteva hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa účastníci poklonili pamiatke Alexandra Dubčeka a položili veniec na jeho hrob v Slávičom údolí.

Roku 2012 realizuje obec Uhrovec (SR) v spolupráci s obcou Modrou (ČR) ďalší mikroprojekt Informačné systémy pre kultúrne a prírodné zaujímavosti mikroregiónu Uhrovská dolina a Buchlov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Zameriava sa na zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne. Cieľom je výroba a inštalácia smerovníkov a informačných tabúľ, ktoré budú obsahovať ucelené informácie o mikroregiónoch a ich bohatom kultúrno-historickom dedičstve. V rámci mikroprojektu sa uskutočnia informačno-turistické semináre, ktoré budú zamerané na návštevu najvýznamnejších pamätihodností mikroregiónov a turistický výstup na Uhrovský hrad (SR) a Kráľov stôl (ČR).

(C) 2012 Uhrovec